Διοικητικός υπάλληλος διαγωνισμών, Τμήμα Διαγωνισμών

Η εταιρεία VERNICOL S.A. με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητά υπάλληλο γραφείου για να ενταχθεί στο Τμήμα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ της εταιρείας. Θα αναλάβει τη συλλογή και τήρηση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών και έργων δημόσιου τομέα.

Πιο συγκεκριμένα:

 • συλλογή και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής,
 • σύνταξη τεχνικής και οικονομικής προσφοράς,
 • συγκέντρωση δικαιολογητικών κατακύρωσης και συμβάσεων,
 • προετοιμασία και υποβολή φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης,
 • επικοινωνία με αναθέτουσες αρχές και σύνταξη απαραίτητων απαντητικών εγγράφων προς τις Υπηρεσίες,
 • αναζήτηση και εύρεση δημόσιων διαγωνισμών,
 • παρακολούθηση πορείας δημόσιων συμβάσεων.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τριετής, τουλάχιστον, εμπειρία σε Τμήμα Διαγωνισμών Τεχνικής Εταιρείας,
 • Επιθυμητός τίτλος/πτυχίο Μηχανικού/Νομικού/Διοίκησης Επιχειρήσεων,
 • Άριστη γνώση της αγγλική γλώσσας/. Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας,
 • Πολύ καλή χρήση του Microsoft Ofice Suite (Word, Excel, PowerPoint etc),
 • Γνώση της νομοθεσίας προμηθειών του Δημοσίου και της διαδικασίας διεξαγωγής διαγωνισμών,
 • Εμπειρία στη διαχείριση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
 • Οργανωτικότητα και έμφαση στη λεπτομέρεια,
 • Ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακές δεξιότητες,
 • Ικανότητα εργασίας και δυνατότητα επίτευξης στόχων υπό πίεση.

Παροχές:

 • Θέση πλήρους απασχόλησης,
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών,
 • Συνεχής εκπαίδευση και εξειδίκευση στο αντικείμενο των Δημόσιων Διαγωνισμών,
 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Αποστολή Βιογραφικού