Μηχανικός Έργων Υποδομής για στελέχωση τμήματος δημοσίων έργων και διαγωνισμών

Η εταιρεία VERNICOL S.A. με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητά ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ για να στελεχώσει το τμήμα Δημόσιων Έργων/Προμηθειών και Δημόσιων Διαγωνισμών της εταιρείας.

Θα αναλάβει τη συλλογή και τήρηση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών και έργων δημόσιου τομέα.

Πιο συγκεκριμένα:

 • συλλογή και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
 • σύνταξη τεχνικής και οικονομικής προσφοράς
 • συγκέντρωση δικαιολογητικών κατακύρωσης και συμβάσεων
 • προετοιμασία και υποβολή φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης
 • επικοινωνία με αναθέτουσες αρχές και σύνταξη απαραίτητων απαντητικών εγγράφων προς τις Υπηρεσίες
 • αναζήτηση και εύρεση δημόσιων διαγωνισμών
 • παρακολούθηση πορείας δημόσιων συμβάσεων

Παράλληλα, θα ενεργεί με σκοπό την επίβλεψη της πορείας της Δημόσιας Σύμβασης Έργου/Προμήθειας.

Πιο συγκεκριμένα:

 • παροχή  συμβουλών στην εταιρεία αναφορικά με τις κατασκευές του έργου αυτού/ της προμήθειας
 • προετοιμασία προγράμματος και προώθηση των εργασιών μέχρις αποπερατώσεως τους.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τριετής, τουλάχιστον, εμπειρία σε Τμήμα Διαγωνισμών Τεχνικής Εταιρείας
 • Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού ή επιθυμητός άλλος πανεπιστημιακός τίτλος Μηχανικού
 • Άριστη γνώση της αγγλική γλώσσας/. Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Πολύ καλή χρήση του Microsoft Ofice Suite (Word, Excel, PowerPoint etc)
 • Γνώση της νομοθεσίας προμηθειών του Δημοσίου και της διαδικασίας διεξαγωγής διαγωνισμών
 • Εμπειρία στη διαχείριση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
 • Οργανωτικότητα και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα εργασίας και δυνατότητα επίτευξης στόχων υπό πίεση.

Παροχές:

 • Θέση πλήρους απασχόλησης,
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση και εξειδίκευση στο αντικείμενο των Δημόσιων Διαγωνισμών
 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

 

Αποστολή Βιογραφικού